Zuzanna Jagielska

Zuzanna Jagielska

psycholog, psychoterapeuta

Zuzanna Jagielska

psycholog, psychoterapeuta

Jestem absolwentką psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyłam kurs podstawowy i zaawansowany psychoterapii systemowej indywidualnej, par i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.

Kwalifikacje

Do swojej pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą włączam również elementy technik poznawczo-behawioralnych (uczestniczyłam w kilku szkoleniach z zakresu CBT m.in. „Rok z terapią poznawczo-behawioralną dzieci i młodzieży” Poza Schematami, Warszawa). Moją pracę terapeutyczną poddaję systematycznej superwizji. Uczestniczyłam też w terapii własnej oraz licznych doświadczeniach własnych (praca grupowa).

Posiadam także uprawnienia do pracy grupowej:

  • prowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji miękkich z osobami dorosłymi (studia podyplomowe „Akademia Trenerów” WSG Bydgoszcz)
  • warsztaty kompetencji rodzicielskich i wychowawczych m.in. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Warsztaty dla Dobrych Rodziców - dla rodziców dzieci nadpobudliwych
  • Trening Pewności Siebie – zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży doświadczających przemocy rówieśniczej (Stowarzyszenie „Bliżej dziecka”).

Ukończyłam kurs „Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach z udziałem dzieci” w Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę).

Doświadczenie zawodowe

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam i rozwijałam podczas pracy w następujących instytucjach:

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy w zespole do spraw profilaktyki i terapii trudności wychowawczych
  • Zespół Szkół nr 32 i Szkoła Podstawowa nr 67 jako psycholog szkolny
  • Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy jako biegły psycholog w sprawach rozwodowych, rodzinnych, opiekuńczych i karnych nieletnich
  • Fundacja „NIE-zwykła” dla rodziny – prowadziłam tam warsztaty dla rodziców oraz terapie rodzin
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim Związku Niewidomych jako psycholog

Oferowane usługi

Udzielam konsultacji i porad, a także prowadzę terapię indywidualną dzieci, młodzieży, dorosłych, par i rodzin. Pracuję z osobami z problemami emocjonalnymi, rodzinnymi, psychosomatycznymi, lękowymi i zaburzeniami nastroju. Zapraszam rodziców dzieci zmagających się z problemami wychowawczymi, nadpobudliwością (ADHD), zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi, lękowymi, depresją, samookaleczeniami, zaburzeniami zachowania, odmową chodzenia do szkoły, uzależnieniem od elektroniki, agresją rówieśniczą i elektroniczną.

Oferuję również indywidualną oraz grupową (warsztatową) pracę dla rodziców nad rozwijaniem kompetencji wychowawczych: umiejętność rozmawiania z dzieckiem, zrozumienia jego potrzeb, trudności i uczuć, przywracania lub podtrzymywania dobrej relacji rodziców z dziećmi oraz między rodzeństwem, dostrzegania ich zasobów oraz mocnych stron, towarzyszenia dziecku w ważnych chwilach jego życia i wspierania go, wprowadzania zasad, wyciągania konsekwencji, skutecznego wydawania poleceń, chwalenia, a także świadomego korzystania z wzorców z własnych rodzin pochodzenia oraz tworzenia nowych adekwatnych do swoich potrzeb.

Prowadzę zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży doświadczającej przemocy rówieśniczej Trening Pewności Siebie. Są to dwudniowe zajęcia warsztatowe, podczas których młodzi ludzie uczą się przyjmowania postawy asertywnej, technik skutecznego reagowania w sytuacji dokuczania ze strony rówieśników oraz możliwości zgłaszania bullyingu w szkole.

Istnieje również możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej on-line. Jest to forma, która upowszechniła się podczas pandemii, a obecnie korzystają z niej szczególnie osoby mieszkające w miejscach, gdzie jest utrudniony dostęp do usług psychoterapeutycznych, Polacy mieszkający zagranicą, osoby dużo podróżujące służbowo, a także klienci mający doraźne trudności z dotarciem do gabinetu. Warunkiem udzielania pomocy psychologicznej w formie zdalnej jest konieczność włączenia kamery (ważne jest, aby psycholog i klient mogli się nawzajem widzieć), możliwość zapewnienia intymności rozmowy (aby np. niepożądane osoby nie mogły słyszeć, o czym klient rozmawia z terapeutą) oraz takie zorganizowanie sobie warunków, aby nie zajmować się w tym czasie innymi czynnościami.

W przypadku zgłoszenia dziecka pierwsza rozmowa odbywa się zawsze bez obecności dziecka, w miarę możliwości z obojgiem rodziców, a następnie ustalane są terminy 1-2 spotkań z dzieckiem, po których na oddzielnym spotkaniu następuje przekazanie rodzicom wniosków i wskazówek odnośnie do postępowania z dzieckiem oraz ustalenie dalszego planu działania terapeutycznego.